Werkwijze

Aanmelden en afmelden
Voor het maken en afzeggen van afspraken is Logopedie Spraaktijk bereikbaar op telefoonnummer 073-6442967, het mobiele nummer van uw behandelend logopedist en e-mailadres info@spraaktijk.nl. Voor het maken van een eerste afspraak kunt u ook gebruik maken van het aanmeldformulier op deze website, waarna wij zo spoedig mogelijk contact met u op zullen nemen. Ingeplande behandelingen dienen bij verhindering uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd te worden via telefoon of e-mail. Behandelingen op maandag dienen de vrijdag  daaraan voorafgaand vóór 17.00 uur te zijn afgezegd.

Intake, onderzoek en behandeling
Logopedische zorg is direct toegankelijk (DTL). Dit betekent dat u in veel gevallen zonder verwijsbrief van uw arts of medisch specialist bij de logopedist terecht kunt. Tijdens de eerste afspraak voert de logopedist dan een korte DTL-screening uit voorafgaand aan het intakegesprek, waarna vastgesteld wordt of logopedisch onderzoek en/of behandeling noodzakelijk is. Wij verzoeken u tijdens de eerste afspraak een geldig identiteitsbewijs, een verzekeringspas en eventuele verslagen van eerdere onderzoeken of behandelingen mee te nemen.

Na het intakegesprek volgt logopedisch onderzoek, wat afhankelijk van de hulpvraag één of meer sessies in beslag neemt. Na het logopedisch onderzoek worden de behandeldoelen opgesteld, met u besproken en in een behandelplan vastgelegd. Het totaal aantal behandelingen dat nodig is om de behandeldoelen te behalen is van veel factoren afhankelijk, waaronder de soort en de ernst van de hulpvraag en de oefenmotivatie. Voor het bereiken van de behandeldoelen is het van groot belang dat thuis geoefend wordt, met als richtlijn één keer per dag, vijf keer per week. Na circa 12 behandelingen zal een eerste evaluatiegesprek plaatsvinden. Mocht tijdens dit evaluatiegesprek blijken dat aanpassing van het behandelplan noodzakelijk is, dan zal dit met u besproken worden.

De behandeling wordt afgerond bij het bereiken van de behandeldoelen, wanneer u aangeeft dat de hulpvraag niet meer aanwezig is, de logopedist verwacht dat voorzetting van de therapie geen positief effect (meer) zal hebben, de behandelafspraken twee keer of vaker verzuimd zijn en/of de nota’s niet of niet tijdig betaald zijn.

Informatie-uitwisseling
Om de logopedische behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen is multidisciplinaire samenwerking van groot belang. Veel zorgverzekeraars stellen mondeling en/of schriftelijk overleg met uw (verwijzend) arts of medisch specialist verplicht. Daarnaast kan het voorkomen dat uw logopedist in het belang van de behandeling wil overleggen met de leid(st)er van de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, de leerkracht, de intern begeleid(st)er, de tandarts of orthodentist, het consultatiebureau en/of het audiologisch centrum.

Privacy- en dataveiligheidsbeleid
Logopedie Spraaktijk slaat uw persoonsgegevens en medische gegevens digitaal op, met als doel een goede logopedische behandeling te kunnen uitvoeren. De praktijk houdt zich hierbij aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet beschermt uw persoonsgegevens en bepaalt onder andere dat wij uw gegevens alleen aan derden verstrekken wanneer dat nodig is voor een goede behandeling, wij u informeren als er iets misgaat met uw persoonsgegevens en u altijd recht heeft op inzage van uw persoonsgegevens en een verzoek mag indienen voor inzage, intrekking en/of wissen van persoonsgegevens. De praktijk houdt zich aan de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet stelt een bewaartermijn van 15 jaar voor persoonsgegevens en medische gegevens. Na 15 jaar wordt het volledige behandeldossier vernietigd door de praktijkhouder.

Tevredenheidsonderzoek
Veel zorgverzekeraars stellen het uitvoeren van een cliënttevredenheidsonderzoek verplicht. Na het afronden van de logopedische therapie ontvangt u daarom een uitnodiging voor deelname aan een tevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Qualizorg, een onafhankelijk en gecertificeerd onderzoeksbureau.

Klachtenregeling
Heeft u opmerkingen of klachten over de begeleiding, behandeling of de gang van zaken laat dit dan weten zodat wij met u in gesprek kunnen gaan. Komen we er samen niet uit, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de beroepsvereniging voor logopedisten, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) in Woerden. Logopedie Spraaktijk is aangesloten bij de onafhankelijke klachtencommissie van de NVLF. De beroepscode voor de logopedist vormt de basis voor deze klachtenregeling. Voor meer informatie over deze klachtenregeling is in de praktijk een informatiefolder beschikbaar. De klachtenregeling zelf kan op verzoek ook worden ingezien.